H - 1171   Budapest, Pásztorfalva u. 43.

Tel: +36-30-494-4722, +36-30-200-4599

Fax: +36-1-258-6449

HUNGÁRIA DOG CLUB

2004.07.14.

 

Tisztújító Közgyűlés

A Hungária Dog Club tisztújító közgyűlést tartott 2004. július 10-én a Strázsa KKI-ban. Az újonnan megválasztott vezetőségről bővebb információt a „Vezetőség” link alatt talál.

2004.06.30.


A 2004. június 18-án tartott közgyűlés határozata alapján a Hungária Dog Club tisztújitó közgyűlését 2004. július 10-én (szombat) 11 órára hivjuk össze.
Helye: Budapest X. kerület Strázsa Kutyakiképző Iskola (Népliget, Épitők Sportpálya mellett)

A klubban betöltött tisztségekre a jelölést személyesen, telefonon vagy irásban leadhatja a 2004. június 18-án a XI. Fehérvári út 47. szám alatti közgyűlésen megválasztott

Jelölőbizottság elnökénél: Müllnerné Nagy Mária Tel: 06 20 320 3278 és két tagjánál:

Vitéz József Tel: 06 20 9838151 és Virágh Anita Tel: 06 30 477 3770

 

2004.02.10.

 

TÁJÉKOZTATÓAz „a kutya” című folyóirat 2004. februári számának 48. oldalán írt irományra reagálva az érintettek az alábbi nyílt levelet juttatták el az újság szerkesztőségéhez:

Tisztelt Főszerkesztő úr!

2004. február „a kutya” című lap 48. oldalán megjelent M.L. által írt cikk, mely a HDC-vel kapcsolatos, a klub tartozását taglalja. Véleményünk szerint a cikk számtalan csúsztatást és valótlanságot állít. A HDC vezetőségét és a klub tagjait bűncselekmény elkövetésével rágalmazza. Élve jogainkkal helyreigazítási kérelemmel fordulunk Önökhöz. Kérjük nyílt levelünket „a kutya” 2004. márciusi számában az általunk megfogalmazottak szerint (sem meghúzva, sem cezúrázva, ugyanolyan betűtípussal, betűmérettel és terjedelemben) leközölni szíveskedjék.

Tisztelt M.L.!

Egyetértünk az OE „rendcsinálási” törekvéseivel, ha az ténylegesen a MEOE és azon belül a tagjai érdekeit szolgálja. De az ön által leírtak és a példának felhozott HDC tartozását taglaló irománya nem ezt tükrözi. Mivel Ön a HDC-t hozta fel példának, csak a magunk nevében nyilatkozhatunk.
Azt írja, „hogy sok fejtörést okozott, mivel a legnagyobb tartozást felhalmozott klubok vezetői erősen MEOE ellenes alapállást képviselnek.” Ez az OE hivatalos állásfoglalása vagy csak az ön egyéni „elfogulatlan” véleménye? Ön szerint M.L. azok, akik vélt vagy valós sérelmeiket orvosolni próbálják, élnek a törvény által biztosított jogaikkal MEOE ellenesek?
Milyen jogon feltételezi ön a következőket „Szemmel láthatólag arra játszanak, hogy ha a MEOE-t sikerül tönkretenni, akkor ezeket a tartozásokat nem kell visszafizetni...”
Felmerül a kérdés – a HDC felfüggesztésének nem is gazdasági oka van?

De ha mégis, akkor nézzük a tényeket:

A HDC 2001-ben valóban egy nagyszabású európai rendezvényt bonyolított le, nevesítve az EUDDC éves kiállítását, melynek jogát klubunk már harmadízben nyerte el.
Igaza van, jó szervezés esetén valóban 200-300 kutyával lehet számolni, ez a létszám meg is volt (annak ellenére, hogy igen erős ellenkampány indult a kiállítás ellen).
Ez a három napos rendezvénysorozat mind külföldi, mind hazai viszonylatban nagy elismerésnek örvendett, mely a MEOE hírnevét is növelte. Ez köztudott és nyilványos.
Ami ezek után az ön irományában szerepel, azok kétséget vonnak maguk után.
Kérdezzük öntől, ki az, aki a MEOE és ezen belül a klub belső adataihoz juthat?
Ki az, aki ezen tények birtokában jogosult arra, hogy minden egyeztetés nélkül nyilvánosságra hoz olyan információkat, melyek még nem tisztázottak?

Ön megkérdőjelezi, hogy a HDC akkori vezetősége által felvett összegek valóban a rendezvény lebonyolításához lettek felhasználva, az ön szavaival élve „...jó előre átgondolt pénzszerzés volt a cél...”. Ezzel becsületes embereket
vádol, rágalmaz. Feltételezzük, ezen állításait bizonyítani is tudja.
Az összegek – melyekre ön hivatkozik – „a HDC terhére felvehető” nem tisztázottak (támogatás vagy kölcsön). Idéznénk a HDC akkori elnökének nyilatkozatából: „A mai napon megkeresett Volosz György a HDC titkára, a MEOE elnökségének – HDC felfüggesztése – határozatával kapcsolatosan. Kérdésére, hogy az én elnökségem alatt, különösen a 2001-ben rendezett EuDDC kiállításra a HDC kapott-e kölcsönt a MEOE-től és ha igen mennyit, azt a nyilatkozatot teszem, hogy
NEM KAPTUNK KÖLCSÖNT.

Ezzel szemben a mai napig nem láttuk az akkori MEOE és HDC vezetésének közös állásfoglalását, nyilatkozatát, hogy ezen összegek milyen jogcímen terhelik a klubot.

Kedves M.L., téves az ön információja, miszerint a 2001. évi elszámolást a HDC nem kifogásolta meg. Személyes tárgyalás folyt az akkori MEOE és a HDC elnöke, illetve titkára között, melyen megállapítást nyert, hogy a szóban forgó összeg
támogatás. Tehát a klubvezetők nem ültek nyugodtan a babérjaikon, ahogyan azt ön állítja, hanem tárgyaltak és képviselték a tagok érdekeit.

Az ön által említett belső ellenőrzés valóban megállapította azon tényt, hogy ezek az összegek a klub számláján vannak, ami azt bizonyítja, hogy
a vezetőség szabályosan járt el és bevételezte a 900.000 Ft-ot.
Viszont azt is megjegyezte, hogy ennek jogcímszerinti elbírálása nem az ő kompetenciája,így javaslatot tett a záros időn belüli rendezésre. Erre azonban nem volt lehetőség, mert a MEOE képviselői és a HDC vezetősége között egyeztetés nem történt.
A felfüggesztő határozatot nem ismertük, ennek megismerésére
többszöri kísérletet tettünk szóban és írásban egyaránt. Ezután került sor személyes megkeresésre, melyre ön azt állítja, hogy „tapasztalatlan, a tényeket távolról sem ismerő tagjaik sorát uszították az Egyesület titkárságára”.
A klub élére kinevezett Egyesületi Biztossal felvettük a kapcsolatot, telefonon történő egyeztetés után
személyes tárgyalásra került sor, 2003. december 2-án Esztergomban – a Levéltárban, melynek idejét és helyszínét ő jelölte meg.
Tehát kedves M.L. az ön állítása itt sem bizonyult igaznak, miszerint „...nagyszámú küldöttséggel rohanták le otthonában az Egyesületi Biztost, remélve, hogy így megfélemlíthetik...”. Sőt, ezzel ön azt állítja, hogy a HDC vezetősége illetve tagsága bűnözőkből, maffiózókból áll, akik nyilatkozatokat csikarnak ki.
Ezzel szemben mindkét fél akaratából valóban született egy jegyzőkönyv, melyben dokumentumok alátá-masztásával bizonyítást nyert, hogy nincs a HDC-nek tartozása. Továbbá jegyzőkönyvbe foglaltatott az is, hogy a HDC élére kinevezett Egyesületi Biztos kezdeményezi a felfüggesztő határozat visszavonását. Remélhetőleg ehhez jogköre van, egyébként, minek nevezték ki.

Nézzük tovább a tényeket.
A felfüggesztésről szóló értesítés kézhezvétele után a HDC elnöke lemondott. Idézünk a lemondási nyilatkozatából:
„...nem látom semmiféle biztosítékát annak, hogy a MEOE vezetése a legcsekélyebb mértékben is támogatna bármilyen kinológiai szakmai munkát...”.
Az ok ez volt, nem pedig amit ön ír, kedves M.L.
„...Feltételezésünk szerint neki ez a pozíció csak azért kellett, hogy legyen jogcíme a MEOE-t belülről támadni...” Kikre gondolt ön, mikor többes számban nyilatkozott, vagy talán ez csak az ön álláspontja?
Mivel a HDC jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hanem a MEOE szerves része, így annak alapszabálya szerint működik. Önálló gazdasági tevékenységet nem folytat, gazdasági vezetője nincs, csak pénztárvezetési kötelezettséggel rendelkezik. Ebből következően
az EuDDC-vel kapcsolatos mindennemű pénzfelvétel illetve kifizetés a HDC élére kinevezett akkori Felügyelő Biztos valamint a MEOE jóváhagyásával, közreműködésével történt, ide értve a bírói költségeket is, amit M.L. megkérdőjelez.

Személyes támadásnak vesszük azon állítását, melyben a vezetőség tagjait úgy minősíti, hogy
„...élharcosai voltak az Egyesület bomlasztásának, rágalom-hadjáratot indítottak a tisztségviselők ellen.”

Nem, kedves M.L., a MEOE nem ön, hanem az a több ezer tag, akik tagdíjat fizetnek, vállalják és élnek az alapszabályban rögzített jogaikkal és kötelezettségeikkel.

2004. február 5.

Volosz György – HDC titkár

Berenczei Rezsőné – HDC pénztáros

Érintettség jogán egyetértünk a nyílt levél tartalmával: Tenke János, Papp János

2003.12.03

 

TÁJÉKOZTATÓTöbbszöri szóbeli és írásbeli kérelmünkre a 169/2003 MEOE O.E. határozatról és annak tartalmáról nem kaptunk hivatalos tájékoztatást. Így 2003.12.01-én a HDC vezetősége több tag elenlétében a MEOE székházában (Bp, Tétényi út 128.) személyesen kérte.
A határozatokat Ács Béla hitelesítésével 1 példányban átvette.
Ezen határozat ismeretében az ügy fontosságára való tekintettel a HDC vezetősége a MEOE elnöksége által kijelölt Felügyelő biztossal, Győző Csabával tárgyalásokat kezdeményezett, melyre 2003.12.02-én került sor. A tárgyalás színhelye Esztergom.
A felek egyeztették a meglévő adataikat, melyek alapján
bizonyítást nyert, hogy a HDC a kérdéses összeggel szabályszerűen elszámolt. Mindkét fél részéről megállapítást nyert, hogy tartozás nem áll fenn.
Ennek következtében Győző Csaba Felügyelő biztos kezdeményezi a MEOE Elnöksége felé a felfüggesztő határozat sürgősséggel történő visszavonását, egyben megbízza a HDC jelenlegi vezetőségét, hogy továbbra is biztosítsa a klub működését.
A fenti vizsgálatról jegyzőkönyv készült, melyet mindkét fél aláírásával hitelesített.

2003.11.29

 

HIVATALOS ÁLLÁSFOGLALÁSTájékoztatjuk a kedves klubtagokat, hogy 2003. november 29-én a HDC vezetősége tájékoztató ülést tartott a klub felfüggesztésével kapcsolatban kialakult helyzetről és annak előzményeiről.
Mivel a többszöri írásos és szóbeli kérelmünk ellenére hivatalos tájékoztatást nem kaptunk a 169/2003 MEOE O.E. határozatról és annak tartalmáról, ezért az ülés is csak feltételezésekre hagyatkozhatott. Az ülésen az egyik feltételezett okról beszéltünk, mely szerint a 2001-ben megrendezett EuDDC kapcsán pénzügyi problémák merültek fel. A birtokunkban lévő és elénk tárt dokumentumok azt bizonyítják, hogy a feltételezett vádak nem megalapozottak. Nagyon sok tisztázatlan kérdés van, melyeket a MEOE vezetésével közreműködve kellene egyeztetni. A klub ennek érdekében folyamatosan próbál tárgyalásokat kezdeményezni, mindeddig sikertelenül.

Dr. Szinák János 2003. november 27-én szakmai ellehetlenülésre hivatkozva MEOE tagságáról, s ezzel egyetemben a klub elnökségi posztjáról lemondott.

A klubélet az ügy teljes lezárásáig továbbra is működik.

Bármilyen felmerülő kérdés kapcsán kérjük, keresse Volosz Györgyöt a 06-30-494-4722 telefonszámon, aki készséggel áll rendelkezésre.

Felhívjuk kedves tagjaink figyelmét, hogy a dog iskola továbbra is működik, a téli időszakban minden szombaton 14 órai kezdettel!

2004. évre ismételten meghirdetjük az

 “ÉV DOGJA” valamint az “ÉV TENYÉSZTŐJE” versenyt.

Nevezni lehet: 2005.03.18.-ig

Nevezési cím: 1171 Budapest, Pásztorfalva u. 43.

 

Részvételi feltételek:             - magyar állampolgárságú HDC tagság

                                                     - időben leadott jelentkezés, kizárólag klubunk jelentkezési lapján,

- hiánytalan okmányok

- EGY KUTYA CSAK EGY KLUBBA NEVEZHETŐ

 

Kérjük mellékelni:                 - törzskönyvmásolatot,

                                                     - tagsági másolat

                                                     - bírálati lapok másolatait,

                                                     - oklevelek, eredményt igazoló kártyák másolatait.

 

Csak a határidőn belül, hiánytalanul beérkezett nevezéseket tudjuk elfogadni.

 

A VACSORÁN RÉSZTVEVŐ BENEVEZETT KUTYÁK TULAJDONOSAI

DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLNEK

 

2004.10.23.


HDC TENYÉSSZEMLE

helyszin: Budapest - Strázsa KKI - X. kerület, Vajda Péter utca (Népliget)
biró: Papp János

Eredmények a „Tenyészszemle” linken olvashatók

Tájékoztatjuk tisztelt klubtagjainkat, hogy 2005. február 26-án összeült a Hungária Dog Club vezetősége, és megtárgyalta a MEOE Elnökség által hozott döntést, miszerint a Danubius Dog Clubot jelölte meg, mint fajtagondozó szervezetet.

A fenti döntést a HDC vezetősége a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok birtokában elfogadni nem tudja és egyhangú döntés alapján a HDC Felügyelő Bizottságának vizsgálati céllal átadta.

ÉVADZÁRÓ RENDEZVÉNY

 

A megnövekedett jelentkezési létszámra való tekintettel a vacsora helyszíne az alábbira módosul:

Ecser, Nemes Fogadó ( Ecser, Arany J. u. 111.)

Időpont:   2005. április 2.   18 órai kezdettel