Irodalom


Adler, Ju. P. (1977), Markova, E. V.: Kísérletek tervezése optimális feltételek meghatározására, Műszaki, Budapest

Bertrand, J. (1878): Notes sur la similitude en Mechanique, Journal de l'École Polytechnique

Bourbaki, N. (1960): Elements de Mathematique, Theorie des Ensembles, Herman, Paris

Brajnesz, Ja. M. (1961): Gjlj,bt b vjltkbhjdfybt d [bvbxtcrjq bytant[bvbxtwrjq nt[yjkjubb› Ujctythujbplfn› Vjcrdf

Csernavszkij, Sz. Ja., Szücs E. (1967): J vfnhbxyjv cgjcj,t ghtj,hfpjdfybz hfpvthyjcntq› Ntgkjythutnbrf› XIV. p. 65., Vjcrdf

Ejgenszon (1952) Vjltkbhjdfybt, Vjcrdf.

Fáy Gy. (1962): Energia és Atomtechnika, p. 320.

Fáy Gy., Zselev B.: MTA Műszaki Tud. Közleményei. 33. 351.

Fisher, R. S. (1935): The Design of Experiments, Oliver, Edinburgh

Fourier (1822): Theorie Analytique de Chaleur, Paris

Guhman (1965): Ddtltybt d ntjhb. gjlj,bz Dscifz irjkf Vjcrdf

Hicks, C. R. (1963): Fundamental Concepts in the Design of Experiments, Holt, Rinthart and Winston, New York, London

Kirpicsov. M. V. (1958), Konakov P. K Vfntvfnbxtcrbt jcyjds ntjhbb gjlj,bz›¸FY CCCH› Vjcrdf

Kirpicsov, V. L. (1874): J gjlj,bb ghb egheus[ zdktybz[› :ehyfk Heccr= Abp= [bv=› Vjcrdf

Kunszt Gy. (1975) A tudományos kutatás logikai modellezése és tematikai irányítása, Akadémiai, Budapest

Kuros (1967): Ntjhbz uheg› Yferf› Vjcrdf

Landau, L. D. (1974).Lifsic, E. M.: Mechanika, Tankönyvkiadó, Budapest

Maxwell, I. C. (1870): Address to the Mathematical and Physical Sections of the British Association, London

Srejder, Ju. A. (1975): Egyenlőség, hasonlóság, rendezés, Gondolat, Budapest

Stoff (1973): Modell és filozófia, Kossuth, Budapest

Szücs E. (1972): Hasonlóság és modell, Műszaki, Budapest

Szücs E. (1980): Similitude and Modeling, Elsevier, Amsterdam-London-NY

Szücs E. (1988): Technika és energia, I. Tankönyvkiadó, Budapest

Szücs E. (1996): Rendszer és modell, I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Wassan, M. T. (1969): Stochastic Approximation, University Press, Cambridge

Wilde, D. J, (1964): Optimum Skiing Methods, Prentice-Hall, Englewood Clifs


Vissza a CD tartalomjegyzékéhez