HÁZUNK TÁJA

Bemutatkozik a veszprémi csoport

Veszprém környékén már a jégkorszakban élt ember. Csiszolt kőeszközei, díszített edényei a mai város területén, több helyen fellelhetők voltak.
Feltételezhető, hogy az 1001. esztendőben létrehozott magyar egyháznak az esztergomi érsekség után Veszprém lehetett az ország első püspöki székhelye. Az 1002-ben kelt pannonhalmi alapító levél már megnevezi a veszprémi Szent Mihály egyházat. A Szent György - kápolna falai voltak tanúi István és Gizella másodszülöttjének, Szent Imre tisztasági fogadalmának. Veszprémben volt a szálláshelye Boldog Gizellának és az őt követő magyar királynéknak. Emiatt a mindenkori veszprémi püspök volt a magyar királynék kancellárja és előjoga volt a királyné megkoronázása. Utoljára báró Hornig Károly püspök gyakorolta ezt a jogot, 1916-ban Zita királynét koronázta meg.
Megemlítjük, hogy Mindszenti bíboros hercegprímás 1943 és 1945 között Veszprém püspöke volt. A püspökség 1993-ban érsekség rangjára emelkedett, Dr. Szendi József volt az első érsek, akit Dr. Márfi Gyula követett.
A magas szintű egyházi műveltség továbbadására Veszprémben már a középkorban jogi főiskola működött, amely 1276-ban elpusztult. Sokan ezt tekintik Magyarország első felsőoktatási intézményének.
A tatárok nem égették fel a veszprémi várat, de az 1381. évi tűzvész elpusztította, ami után majd két évtizeden át tartott a székesegyház újjáépítése. A török hódoltság alatt a vár nyolcszor cserélt gazdát. Veszprém és környéke hangulatát a II. világháborútól a rendszerváltásig beárnyékolta a környéken elhelyezett sok szovjet katonai objektum. A város életét súlyosan nyomasztotta az a tény, hogy az egyik legkegyetlenebb kommunista vezér, Pap János hosszú időn keresztül volt élet és halál ura.
Veszprémben jelenleg mintegy 60 000 lakos él, a lakosság száma csökkenő. A Veszprémi Egyetem évről évre terebélyesedik, jelenleg mintegy 10 000 a hallgatói létszám. Az egyébként csendes, kihalt városban két színház és egy plaza működik… az emberek még ma is félnek és hallgatnak…
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) veszprémi szervezete a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) veszprémi szervezete 1990. december -i klubestjén előterjesztett kezdeményezésére és átgondolt szervezőmunkája segítségével alakult meg 32 taggal. Ezt a klubestet Dékány Endre, a KÉSZ országos szervezetének akkori főtitkára is megtisztelte megjelenésével. Mint pártonkívüli és minden párttól független, de a városban ismert személyt, Dr. Tarr György akkor megyei bírósági c. tanácselnököt, a cégbíróság vezetőjét is meghívták, akit meg is választottak a frissen alapított helyi szervezet első elnökévé.
Dr. Tarr György  – ily módon, mint alapító elnök –  és az alakuló ülésen megválasztott vezetőség nagy energiával,  keresztényi elkötelezettséggel és szeretettel kezdte meg szervező munkáját. Terveikről  nemcsak a helyi római katolikus egyházi vezetőket, hanem a többi vallási felekezetek vezetőit is tájékoztatták, s valamennyiük támogatását is kérték.
A szervezet működése nem volt gond nélküli. Nagy problémát jelentett az a tény, hogy sem irodánk, sem állandó helyiségünk nem volt az összejövetelekre és rendezvényekre. Ezért az elnök a szükséges adminisztrációs munkát a lakásán végezte. Ugyanígy cselekedett a szervezet titkára, Pákozdi Éva is. A nehézségeket azonban igyekeztünk leküzdeni és a jó szándékú segítségekkel a gondokat megoldottuk. Vezetőségi üléseket, szervezeti taggyűléseket és nyilvános üléseket is tarthattunk Schall Tamás plébános úr támogató és jóindulatú felajánlásának köszönhetően a Magyarok Nagyasszonya - plébánia tanácstermében. Az éppen abban az időben meginduló hitoktatás helyiségigénye miatt ez a lehetőség később megszűnt. Nagy segítséget kaptunk ezt követően a református lelkészi hivataltól:  gyülekezeti termükben tarthattuk  összejöveteleinket. Ez a hely volt az otthonunk a Padányi Bíró Márton Rk. Általános Iskola és Gimnázium létrehozataláig. Ezen egyházi iskola igazgatója ugyanis P. Borián Tibor piarista atya lett, aki az iskolát felajánlotta a KÉSZ rendezvényei állandó otthonának. Azóta, is ez az iskola az otthonunk. Igazgató úr mindenkor nagy segítséget nyújt  neves előadók megnyerése terén is.
Összejöveteleinkre az évek során helyi, ismert, elkötelezett, nem egyházi személyeket is meghívtunk. Első előadóként megtisztelte szervezetünket Schall Tamás plébános úr, aki arról elmélkedett, hogy miért van szükség a Keresztény Értelmiségiek Szövetségére, szükség van-e olyan emberekre, akik készek a magyar nép, a magyar kereszténység új hajnalának ébresztésére. Izajás prófétát idézte: „…a múltban az éjszaka, közeledik a nappal”, de hogy milyen hajnal virrad ránk, az a mi készségünkön is múlik.
Az 1992. szeptember 14-ei nyilvános ülésünkön a református lelkészi hivatal gyülekezeti termében a jog, kötelesség, felelősség, szabadság viszonyáról kerekasztal beszélgetés volt, amelyet azzal a végkövetkeztetéssel összegeztek, hogy bár ezen fogalmak jogi kategóriák, világossá vált, hogy első fokon emberi életünk alapvető kategóriái, mert alapjuk a szeretet és ez következik abból, hogy Isten tette az embert jogalannyá tette.
A további időszakokban a kerekasztal- beszélgetések során gondolatcsere folyt:
– a keresztény – keresztyén szellemiség hétköznapjainkban történő terjesztéséről,
– elfelejtett értékeinkről,
– életünkben a hit, remény és szeretet jelentéséről,
– szükség van-e magasabb rendű értékekre,
– a hit és politika, a kereszténység és a politika viszonyára.
Vendégeink voltak Dr. Csanád Béla, a KÉSZ akkori országos elnöke, Dr. Szendi József veszprémi érsek, Dr. Kuminecz Géza, az egyházjog professzora, Kovács Attila és Vajna Lajos lelkészek, Nagy Károly várpalotai plébános, Dr. Balsay István akkori igazságügyi miniszter, Dr. Káhler Frigyes, akkori igazságügyi minisztériumi osztályvezető, jelenleg megyei bírósági tanácselnök,
Szervezetünk és működése egyre ismertebbé vált, ennek következtében mind több új tagunk lett. Jelenlegi taglétszámunk 85 keresztény és keresztyén igazhívő, bár ez a város lakosságához viszonyítottan csekély. Dr. Tarr Györgyöt 2001-ben a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományok Karához hívták meg egyetemi tanárnak, ezért az elnöki tisztéről lemondott. Új elnök választása vált szükségessé. A 2002 őszi taggyűlésen a tagság Dr. Tarr Györgyöt,  örökös tiszteletbeli elnöknek választotta, új elnöknek pedig Dr. Veress Gábor egyetemi tanárt, továbbá alelnöknek Borián Tibor  atyát. Vezetőségi tagnak választották Bors Józsefet dr. de Jonge Jánosnét és Forró Pált. A KÉSZ veszprémi csoportja havi rendszerességgel szervez nyilvános öszszejöveteleket, amelyek fő célja kettős: a keresztény hitbeli meggyőződés erősítése és társadalmi felelősségünk tudatosítása és megvalósítása. Alapelvünk az ökumenikus szemlélet megvalósítása mindennapjainkban és a keresztény szeretet megőrzése a feszült politikai légkörben is. Az elmúlt évek rendezvényeinek többnyire több alkalmat is felölelő, évente visszatérő hangsúlyos témakörei és azok előadói voltak:
– kereszténység és magyarság, kereszténység és Európa, magyarság és európaiság, élő hagyományok  – Dr. Bolberitz Pál, Márkus Mihály, Puskely Mária, Borián Tibor, Birher Nándor, Hingyi László, Jáki Teodóz,
– hit, egészség: a testileg lelkileg gyengélkedő társadalom gyógyítása  – Dévényi Ferenc, Dr. Mikola István, Dr. Tarr György,
– a keresztény társadalmi tanítás – Dr. Gyulai Endre, Kozma Imre,
– a keresztények közéleti szerepvállalása és felelőssége, a polgári együttműködés esélyei – Szikora József, Kövér László, Matolcsy György, Pokorni Zoltán, Semjén Zsolt,
– felelősségünk az ifjúságért – Dr. Farkas István
– hit és költészet – Sajgó Szabolcs.  
Rendszeres havi összejöveteleink keretében, karácsony és húsvét előtt léleképítő elmélkedéseket tartunk, a közelmúltban Dr. Márfi Gyula érsek úr, Spányi Antal püspök úr, Osztie Zoltán KÉSZ - elnök úr, Borián Tibor piarista igazgató úr, Isó Zoltán és Niederhoffer Zoltán lelkész urak lelki útravalójával készültünk az ünnepekre. Advent utolsó hetében csoportunk baráti, karácsonyváró klubestet szervez, műsorral és agapéval örvendeztetjük meg nemcsak saját tagságunkat és barátainkat, hanem a város többi keresztény közösségét is.  
Lelkes tagságunk sajnálatos módon öregszik. Komoly erőfeszítéseket teszünk a fiatalság megnyerésére, ennek ellenére még nem sikerült elérnünk azt, hogy a fiatalok a rendezvényeink rendszeres látogatóivá váljanak. Meghallgattuk „világjáró” veszprémi fiatalok élménybeszámolóját hazai és külföldi cserkésztáborokról, a thaiföldi jamboree-ról, taizei és más ifjúsági találkozókról, az egyetemi lelkészségek római szemináriumáról, egy-egy fiatal a dél-amerikai verbita misszióban eltöltött élményeiről, ill. a hazai és külföldi diakóniai szolgálatáról, beszélgetést kezdeményeztünk fiatalok között napi életük kötelességeiről, örömeiről, gondjairól.  Reméljük, hogy Isten segítségével lassacskán egymásra találnak a generációk.
Csoportunk részt vesz a város társadalmi életében is. Tagjai vagyunk a jobboldali szervezeteket tömörítő Veszprémi Polgári Kerekasztalnak, amelyen a közös programokat alakítjuk ki, a közös gondjainkat beszéljük meg és határozunk a város lakosságának érdekében történő közös kezdeményezésekről, fellépésekről. Rendszeres résztvevői vagyunk a március 15-ei, az augusztus 20-ai és az október 23-ai rendezvényeknek és csoportunk szervezi minden november 4-én az '56-os forradalom elesettjeiért és kivégzett mártírjaiért az ökumenikus megemlékezést.
Csoportunk a katolikus, református és evangélikus egyházak mellett szoros kapcsolatot tart több intézménnyel és társadalmi szervezettel, melyek közül a Padányi Bíró Márton Rk. Iskola mellett kiemeljük a Veszprémi Hittudományi Főiskolát és a Bencés Öregdiákok helyi szervezetét, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetét és a helyi Kolping Családot.
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy csoportunk már második éve hírlevelet ad ki közösen a Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség helyi csoportjával.
Szervezetünk fennállásának 10. évfordulóját nagyszámú barátunk társaságában ünnepeltük 2001 decemberében. Dr. Osztie Zoltán elnök úr köszöntője – Jöjjön el a Te országod – elhangzása után oklevéllel köszöntük meg alapító tagjaink töretlen hűségét, odaadó munkáját, majd a Vagantes Trió előadásában gyönyörködtünk.
A tagságunk nagy része ma már nyugdíjas, ami nehezíti a pénzgazdálkodásunkat. Szerény bevételünk ellenére képesek vagyunk rendezvényeinket megtartani, mivel a termet ingyen kapjuk és előadóink általában nem fogadnak el tiszteletdíjat.
Hálásak vagyunk a KÉSZ megalapításáért és köszönjük a KÉSZ gondoskodását a vidéki szervezetekért. Köszönjük tagságunknak a lelkesedését és a katolikus, a református és az evangélikus egyházak aktív részvételét, támogató együttműködését. Reméljük, hogy Isten kegyelmével a KÉSZ veszprémi csoportja a fiatalok bevonásával a jövőben még aktívabban tudja hirdetni a keresztény szeretet eszményét és magyarságunk megőrzésének fontosságát. Ehhez kérjük mindenki imáját és segítségét.
Dr. Tarr György
a Veszprémi csoport tiszteletbeli elnöke
Dr. Veress Gábor
a Veszprémi csoport elnöke