Címerek, címerábrázolások

Szerzetesrendi címerek

A Magyarországon korábban működő és a több, mint 40 évi hányattatás után újra munkálkodó számos rend közül csak kettő címerének kiemelésével mutatom be a heraldika ezen speciális területét.
A Benedek-rendet azért választottam, mert alapítója, Szent Benedek volt, aki a keleti szerzetességet új formába, új keretek közé helyezve megteremtette a nyugati szerzetességet. Törvénykönyvet alkotott és rendjét bekapcsolta a világi élet vérkeringésébe. Jelmondata: Ora et labora. (Imádkozzál és dolgozzál.) Ennek szellemében végezték rendjének tagjai hittérítő munkájukat Nyugat-Európában, ahol mintegy öt évszázadon át nem ismertek más szerzeteseket.
A Pannonhalmi Főapátság címereA bencés rend egyetemes címere: kerek talpú pajzs kék mezejében arany hármashalomból kiemelkedő arany kettőskereszt. Az alsó keresztszár alatt arany betűkkel PAX felirat. Jelmondat: „Ut in omnibus glorificetur Deus” (Mindenben Isten dicsőíttessék). A hármashalom Cassino hegyét jelképezi, ahol Benedek 529-ben, egy régi pogány Apolló-templom romjai helyén kettőskeresztet állított, és megalapította monostorát.
Hazánkban is először a bencés szerzetesek jelentek meg. Géza fejedelem jelölt ki helyet számukra, amely az okleveleken a Pannónia (falu) fölötti hegyen álló Szent Márton apátság néven szerepel (Pannonhalma).
A bencés rend magyarországi tartományának címere: csücskös talpú pajzs kék mezejében öt vörös szív (alul három, fölül kettő), amelyekből arany láng tör elő. A pajzsközépen fekete betűkkel a PAX szó, a betűk között egy-egy arany kereszttel. Jelmondat: Ora et labora. A Pannonhalmi Főapátság címere 1870 körül keletkezett a magyar tartományi címer és a hiteles helyi pecsét képének egyesítésével. A hasított pajzs jobb oldalának ezüst mezejébe az öt szív és a PAX felirat, a bal oldali kék mezejébe pedig az 1252 előtti időkből származó pecsétkép került. A pecsétkép közepén trónuson ül Szent Benedek, fején glóriával övezett püspöksüveggel, jobb kezének két ujját esküre emelve, bal kezében pásztorbotot tartva. Lába alatt kimúlt sárkány, ami a bűn legyőzését jelképezi. Feje mellett jobb oldalon faágon álló, csőrében kenyeret tartó holló. A legenda szerint Benedek apátnak pusztai magányába egy holló vitte a kenyeret. A szent alakjától jobbra térdelő szerzetes egy kelyhet tart, amely Krisztus vérét, az új szövetséget jelenti. A másik oldalon imádkozó szerzetes áll. A pásztorbot csigája alatt lebegő hatágú csillag a Szűzanyát, a térdelő alak előtt lebegő félhold pedig feltehetőleg a szentírás ószövetségi részét jelképezi.
A pálos rendet magyar alapítású, Esztergomi Boldog Özséb kanonok hozta létre 1250-ben. A pápai engedélyt Váncsa István bíboros és Aquinoi Szent Tamás közben-járására 1263-ban kapta meg. Ez a rend egy bíborost, két prímás-érseket, két kalocsai érseket, huszonkét püspököt adott az Egyháznak és hazánknak.
A pálos rend címerében az ovális pajzs kék mezejében zöld talajon természetes pálmafa áll, két oldalát felemelt lábbal támasztó, szemben álló, ágaskodó, természetes színű oroszlánnal. A fa tetején csőrében kenyeret tartó, leeresztett szárnyú holló. Jelmondat: Duplicavit annonam (Megkettőzte a táplálékot).
A pálos rend márianosztrai kolostorának címereA rend címere Remete Szent Pál (228–341) emlékét jeleníti meg, akinek Özséb atya szerzetesrendjét oltalmába helyezte. A legenda szerint ő volt az első, aki a keresztény hit alapján remeteként élt. Amikor Remete Szent Antal hírét vette, hogy néhány napi járóföldre tőle egy nála jóval idősebb szerzetes él, meglátogatta Pált. A holló ekkor kétszer annyi kenyeret hozott. Erre utal a jelmondat, amely átvitt értelmű jelentése az is lehet, hogy a szükségben Isten megkettőzi a segítséget. A címerben a pálmafát támasztó két oroszlán azért jelenik meg, mert Szent Pál temetéséhez a gödröt két oroszlán ásta ki a mancsával.
A Nagy Lajos királyunk által építtetett márianosztrai kolostor címerében is ugyanezek a címermotívumok jelennek meg a négyelt pajzson, kiegészítve a márianosztrai kegykép ábrázolásával a szívpajzson.
Összefoglalásként elmondható, hogy a szerzetesrendek címereiben mindig egyházi motívumok jelennek meg, amelyek a rendek történetének tanulmányozásával mindenki számára könnyen megfejthetőek.
Polgár Marianne